A`zi'taa api're / Sanduku namba

Woko ' di` vi api're ni link

E'yo 'di vi mi isu'u' info@madiokollolang.org

A`zi'taa api're ni Ma'di Okollo Language Project